کارفرما : مؤسسه مکین

اجرای فرایند جوش کاری به روش ترمیت و نصب ریل های پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی

پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی
پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی

پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی